PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
Najczęściej zadawane pytania
 
 
Artykuły:
 
 

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.1 Kwalifikowalność wnioskodawców: kto może aplikować? Wnioskodawca:

 • jest organizacją pozarządową, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie
 • posiada siedzibę na terenie realizacji projektu (w powiecie kieleckim, opatowskim, ostrowieckim lub sandomierskim z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)
 • ma charakter lokalny, tj. działa na terenie powiatów objętych projektem
 • działa na zasadzie non-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub przeznacza wygenerowany zysk na cele statutowe

W związku z powyższym organizacja pozarządowa mająca siedzibę w Kielcach, czyli poza terenem realizacji w/w projektu nie może wnioskować o dotację.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.2 Partnerstwa i kwalifikowalność partnerów:

Partnerzy wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań i koszty, jakie ponoszą są kwalifikowalne w ten sam sposób, jak te poniesione przez beneficjenta dotacji, muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak pokazano w pkt. 2.1.1 powyżej dla wnioskodawców, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego / jednostek sektora finansów publicznych, które muszą mieć siedzibę na terenie realizacji projektu.

W związku z powyższym Partner Wnioskodawcy /organizacji pozarządowej/ nie może mieć siedziby poza terenem realizacji projektu.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.3 Kwalifikowalne działania: działania, o realizację których można aplikować:

Lokalizacja

Projekty muszą być realizowane w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim lub sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.).

Projekty, które mają być wdrażane w obszarach i/lub które bezpośrednio oddziałują na obszary znajdujące się poza obszarem określonym powyżej zostaną odrzucone.

W związku z powyższym realizacja projektu musi się odbywać na terenie powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św. Jeżeli jednak, warsztaty garncarskie byłyby częścią całego projektu, realizowanego na terenie objętym projektem, wówczas dopuszczalna jest możliwość zorganizowania tychże warsztatów poza tym obszarem. Proszę również uwzględnić czynnik ekonomiczny realizacji takiego projektu.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Zgodnie z Wytycznymi - 2.3 OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW – projekt realizowany w partnerstwie może otrzymać maksymalną ilość punktów – 2 /Arkusz oceny/

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Zgodnie z Wytycznymi - 2.3 OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW – w budżecie projektu liczy się klarowność, przejrzystość, efektywność kosztowa, konieczność poniesienia kosztów itp. /Arkusz oceny/.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Wytyczne pkt 2.5.1

Decyzje KPD są ostateczne. Od decyzji KPD odwołanie nie przysługuje.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Wytyczne 2.6.2 Realizacja zamówień

W przypadku, gdy wykonanie działania wymaga od Beneficjenta udzielenia zamówienia publicznego, musi on udzielić zamówienia zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.  Procedury polskiej ustawy o zamówieniach publicznych muszą być stosowane w przypadku podmiotów, do których te przepisy mają zastosowanie.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Zgodnie z Wytycznymi pkt 2.5.2 Harmonogram naboru

Podpisanie umowy zaplanowano na  16 czerwca 2014. Realizacja projektu może nastąpić po podpisaniu umowy.

Zgodnie z Wytycznymi pkt 2.1.3 Kwalifikowalne działania, o realizację których można aplikować / Czas trwania

Zaleca się, aby realizacja projektów rozpoczynała się nie wcześniej niż w lipcu 2014 roku.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Wytyczne 2.1.4 Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji.

Koszty zarządzania projektem mogą być rozliczane w przypadku, gdy są tworzone dodatkowe struktury do zarządzania projektem, w ramach których zatrudniony jest personel wyłącznie w tym celu. 

Kwestie zatrudnienia reguluje kodeks pracy.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl