PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
Najczęściej zadawane pytania
 
 
Artykuły:
 
 

Odp.: Wytyczne - 2.1.4     Kwalifikowalność kosztów: Koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji.

Koszty administracyjno- biurowe

Koszty niezbędne i racjonalnie poniesione związane z realizacją projektu (m.in. materiały biurowe i eksploatacyjne, koszt wynajmu biura/ koszty stałe utrzymania pomieszczeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie rachunku bankowego, itp.)

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - Załącznik nr 5

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Nie może być uznany za kwalifikowany Podatek VAT, który Wnioskodawca może odzyskać. Wynagrodzenia rozliczane są w kwotach brutto.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Przewidujemy wypłatę po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia w następujący sposób:

- wypłata zaliczki w wysokości 80% kwoty dotacji, zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia złożenia zabezpieczenia,

- wypłata płatności końcowej w formie  refundacji poniesionych przez Beneficjenta całkowitych wydatków na realizację Projektu, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji, dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta całościowego rozliczenia wydatków Projektu objętych dotacją.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Przewidujemy możliwość składania raportów częściowych przez Beneficjenta (nie wniosków o płatność), co zostanie zawarte w konkretnej umowie o dotację.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: załącznik nr 7 – wzór umowy: § 1 Definicje, 6) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Beneficjenta,  na który przekazywana będzie dotacja oraz  z którego realizowane będą płatności w ramach projektu.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.

Odp.: Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje pkt 2.1.3 Kwalifikowalne działania: działania o realizację których można aplikować

Liczba wniosków i dotacji na jednego wnioskodawcę:

W ramach niniejszego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Również osoba prawna może być kwalifikowana jako partner tylko w jednym partnerstwie. Jeżeli jakikolwiek podmiot będzie potwierdzonym partnerem w więcej niż jednym partnerstwie składającym wniosek w ramach niniejszego naboru, tylko pierwszy złożony wniosek będzie zakwalifikowany (pozostałe zostaną odrzucone). OD stwierdzi, które partnerstwa miały prawo wskazania danego podmiotu lub osoby jako partnera. Wnioskodawcy, którzy wskazali dany podmiot lub osobę bez (jego/jej) zgody zostaną wykluczeni z niniejszego naboru.

W związku z powyższym organizacja pozarządowa w ramach niniejszego naboru może być wnioskodawcą  (tzn. złożyć jeden wniosek) i jednocześnie może być partnerem tylko w jednym partnerstwie ubiegającym się o dotację.

Data dodania: czwartek, 27 marca 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl