PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
Najczęściej zadawane pytania
 
 
Artykuły:
 
 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakupu środków transportu do programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” informujemy, że środki transportu, są kwalifikowane pod warunkiem, że środek transportu jest samochodem specjalistycznym w tym rozumieniu, że nie jest samochodem osobowym oraz służy jedynie do celów realizacji projektu, środek ten jest konieczny i niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, wydatek na jego zakup został ujęty w budżecie projektu. O dotacje na zakup środków transportu nie mogą ubiegać firmy świadczące usługi w zakresie transportu drogowego towarów oraz usługi w zakresie przeprowadzek.

Data dodania: wtorek, 17 grudnia 2013r.

Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.2.1 Jak aplikować i jakich procedur przestrzegać tylko wniosek aplikacyjny i załączniki, które są załączone do tych wytycznych zostaną uznane za ważne i zostaną przekazane do oceny KPD. Dlatego jest niezmiernie ważnym, aby dokumenty te zawierały wszystkie istotne informacje dotyczące projektu.

Żadne dodatkowe załączniki nie będą akceptowane.

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.

Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.2.2 Dokąd i jak wysłać wniosek:

Wnioski należy złożyć w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości.

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż wskazany powyżej zostaną odrzucone.

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.

Odp. Zgodnie z §2 pkt 9 Umowy o dotację przy rozliczeniu wydatków uwzględniane są jedynie wydatki kwalifikowane, poniesione nie wcześniej niż od dnia podpisania Umowy i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu.

W związku z powyższym wydatki można ponosić po podpisaniu umowy o dotację.

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.

Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.4 Kwalifikowalność kosztów: koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji wkład rzeczowy nie stanowi rzeczywistego wydatku i nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.

Zgodnie z zapisem w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje 2.1.4 Kwalifikowalność kosztów: koszty, które mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu dotacji: w  szczególności następujące wydatki są niekwalifikowane:

- wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów

Ponieważ surowce do produkcji są środkami obrotowymi nie kwalifikują się do dofinansowania.

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl